Fredrikshald Bay

Fredrikshalds Bay (name variant)
Location Type:bay
Position:71°23′00″N, 104°25′00″W